Yiba I-NDA kunye noKhuseleko lwelungelo lokushicilela-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
peotect

KwaFumax, siyaqonda ukuba kubalulekile ukugcina uyilo lwabathengi luyimfihlo.I-Fumax iqinisekisa ukuba abasebenzi abayi kuchaza nawaphi na amaxwebhu oyilo kuwo nawuphi na umntu wesithathu ngaphandle kokuba imvume ebhaliweyo evela kubathengi.

Ekuqaleni kwentsebenziswano, siya kusayina i-NDA kuwo wonke umthengi.Isampulu eqhelekileyo ye-NDA ingezantsi:

ISIVUMELWANO SOKUNGXESHA OKUXHUMENEYO

Esi siVumelwano siDityanisiweyo sokungaVelisi (“iSivumelwano”) senziwe kwaye kungenwa kule DDMMYY, naphakathi:

I-Fumax Technology Co., Ltd.i-CHINA Company/Corporation (“XXX”), enendawo ephambili yoshishino ebekwe kwi-27-05 #, ibhlokhi yaseMpuma, iYiHai square, iChuangye Road, Nanshan, Shenzhen, China 518054,

kwaye;

UmthengiIqabaney, kunye nendawo yayo ephambili yoshishino ebekwe kwi-1609 av.

emva koku kubhekiselwa kuyo phantsi kwesi siVumelwano njenge 'Iqela' okanye 'amaQela'.Ukunyaniseka kolu xwebhu yiminyaka emi-5 ukususela kumhla wokutyikitywa.

INGQINA:

NJENGOKO, amaQela enenjongo yokuphonononga amathuba oshishino afanayo kwaye, ngokunxulumene noko, anokwazisa omnye komnye ulwazi oluyimfihlo okanye lobunini.

NGOKU, KE, amaQela akhoyo avumelana ngolu hlobo lulandelayo:

INQAKU I-INGCACISO YOBUMNTU

Ngenjongo yesi siVumelwano, “uLwazi loBunini” luya kuthetha ulwazi olubhaliweyo, olubhaliweyo okanye lomlomo walo naluphi na uhlobo olubhengezwe naliphi na iQela kwelinye kwaye luphawulwe liQela elidiza ngentsomi, isitampu, ilebhile okanye olunye uphawu olubonisa ubunini balo okanye imfihlo yalo. , kubandakanywa, kodwa kungaphelelanga apho, (a) ulwazi lweshishini, ucwangciso, ukuthengisa okanye ubume bobugcisa, (b) imifuziselo, izixhobo, ihardware kunye nesoftware, kunye (c) nawo nawaphi na amaxwebhu, iingxelo, iimemoranda, amanqaku, iifayile okanye uhlalutyo. ezilungiselelwe okanye egameni leQela elifumanayo eziqulathe, zishwankathela okanye ezisekelwe phezu kwayo nayiphi na into engentla."Iinkcukacha zoBunini" aziyi kubandakanya ulwazi oluthi:

(a) ifumaneka esidlangalaleni phambi komhla wesi siVumelwano;

(b) sifumaneke esidlangalaleni emva komhla wesi siVumelwano ngaphandle kwesenzo esigwenxa seQela elifumanayo;

(c) linikezelwe kwabanye liqela elidizayo ngaphandle kwezithintelo ezifanayo kwilungelo labo lokusebenzisa okanye ukubhengeza;

(d) waziwa ngokufanelekileyo liQela elifumana iQela ngaphandle kwezithintelo zobunini ngexesha lokufumana olo lwazi kwiQela elidizayo okanye elaziwa ngokufanelekileyo kwiQela elifumanayo ngaphandle kwezithintelo zobunini ezivela komnye umthombo ngaphandle kweQela elidizayo;

(e) liphuhliswe ngokuzimeleyo liQela elifumanayo ngabantu abangakhange bafikelele, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, kwiiNkcukacha zoBunini;okanye

(f) ubophelelekile ukuba aveliswe phantsi komyalelo wenkundla enegunya lolawulo okanye isamani solawulo esisebenzayo okanye urhulumente, ngaphandle kokuba iQela elifumanayo lazisa ngokukhawuleza iQela elibhengezayo kweso siganeko ukuze iQela elizixelayo lifune umyalelo wokhuseleko ofanelekileyo.

 

Ngenjongo yezi meko zinxaxhileyo zingentla, iinkcazo ezithe ngqo, umz. malunga nobunjineli kunye neendlela zoyilo kunye nobuchule, iimveliso, isoftware, iinkonzo, iiparamitha zokusebenza, njl.njl. aziyi kuthathwa njengezingaphakathi kwezi zinxaxhi zingentla ngenxa nje yokuba zamkelwe izibhengezo ngokubanzi ezikwidomeyini yoluntu okanye ezikuMamkeli.Ukongeza, nayiphi na indibaniselwano yeempawu ayisayi kuthathwa ingaphakathi kwezi zinxaxhi zingasentla ngenxa yokuba iimpawu zomntu ngamnye zikwidomeyini kawonke-wonke okanye zikuMamkeli, kodwa kuphela ukuba indibaniselwano ngokwayo kunye nomgaqo wayo wokusebenza isesidlangalaleni. indawo okanye kulawulo lweQela elifumanayo.

 

INQAKU II - UKUYIMFIHLO

(a) IQela elifumanayo liya kulukhusela lonke uLwazi loBunini beQela njengeenkcukacha eziyimfihlo kunye nezobunini kwaye, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yangaphambili yeQela elibhengezayo okanye njengoko kubonelelwe ngolunye uhlobo apha, aliyi kubhengeza, likhuphe okanye lisasaze olo Lwazi lobunini kwiQela. nawuphi na omnye umntu, iqumrhu okanye iqumrhu isithuba seminyaka emihlanu (5) ukususela kumhla wobhengezo.

(b) Ngaphandle kwayo nayiphi na iprojekthi edityanisiweyo phakathi kwamaQela, iQela elifumanayo aliyi kusebenzisa nakuphi na ukubhengeza iNgcaciso yoBunini beQela ngenzuzo yalo okanye kuxhamlo lwakhe nawuphi na omnye umntu, iqumrhu okanye iziko;ngokuqinisekileyo, ukugcwaliswa kwesicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza phantsi kwemithetho yalo naliphi na ilizwe ngamaQela amkelayo esekwe, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, ekuvezeni ulwazi loBunini beQela kuya kwalelwa ngokungqongqo, kwaye ukuba nasiphi na isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza okanye ukubhaliswa kwelungelo elilodwa lomenzi wechiza kwenzeka ngokuchaseneyo esi siVumelwano, onke amalungelo amaQela afumanayo kwisicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza okanye ubhaliso lwelungelo elilodwa lomenzi wechiza aya kuthi agqithiselwe ngokupheleleyo kwiQela elibhengezayo, ngaphandle kweendleko zelomva, kwaye ukongezelela kuyo nayiphi na enye indlela yomonakalo.

(c) IQela elifumanayo aliyi kubhengeza yonke okanye nayiphi na inxalenye yoLwazi loBunini beQela kuwo nawaphi na amahlakani, ii-arhente, amagosa, abalawuli, abasebenzi okanye abameli (ngokuhlangeneyo, “Abameli”) beQela elifumanayo ngaphandle kokuba kufuneka- yazi isiseko.IQela elifumanayo liyavuma ukwazisa nabaphi na abaMeli balo abafumana iNgcaciso yoBunini beQela malunga nemfihlo kunye nobunini bayo kunye nezibophelelo zoMmeli malunga nokugcinwa kolwazi lobunini ngokuhambelana nemimiselo yesi siVumelwano.

(d) IQela elifumanayo liya kusebenzisa iqondo elifanayo lokhathalelo ukukhusela ubumfihlo beNgcaciso yoBunini ebhengezwe kulo njengoko lisebenzisa ukukhusela iNgcaciso yoBunini balo, kodwa kuyo yonke imisitho iyakusebenzisa ubuncinci inqanaba elifanelekileyo lokhathalelo.Iqela ngalinye limele ukuba iqondo lokhathalelo olunjalo libonelela ngokhuseleko olwaneleyo kulwazi lwalo lobunikazi.

(e) IQela elifumanayo liya kuthi ngoko nangoko lazise iQela elibhengezayo ngokubhaliweyo ngako nakuphi na ukusetyenziswa gwenxa okanye ukusetyenziswa gwenxa nguye nawuphi na umntu odiza uLwazi loBunini beQela elilwaziyo iQela elifumanayo.

(f) Nawaphi na amaxwebhu okanye izixhobo ezinikezelwe liQela elibhengezayo okanye egameni leQela, kunye nazo zonke ezinye iiNkcukacha zoBunini ngalo naluphi na uhlobo, kubandakanywa amaxwebhu, iingxelo, iimemoranda, amanqaku, iifayile okanye uhlalutyo olulungiswe liQela okanye egameni leQela elifumanayo; kubandakanywa zonke iikopi zezo mathiriyeli, ziyakubuyiselwa ngokukhawuleza liQela elifumanayo kwiqela elivezayo ngesicelo esibhaliweyo seQela elibhengezayo ngaso nasiphina isizathu.

 

INQAKU LESI-III - AKUKHO IPHEPHA-MVUME, IZIQINISEKISO OKANYE AMALUNGELO

Akukho phepha-mvume kwiQela elifumanayo phantsi kwazo naziphi na iimfihlo zorhwebo okanye amalungelo awodwa omenzi wechiza elinikeziweyo okanye elichazwe ngokugqithisela iNgcaciso yoBunini okanye olunye ulwazi kwelo Qela, kwaye akukho nalunye ulwazi olugqithisiweyo okanye olutshintshiweyo oluya kubandakanya naluphi na umelo, iwaranti, isiqinisekiso, isiqinisekiso okanye inkuthazo malunga ukunyhashwa kwamalungelo awodwa omenzi wechiza okanye amanye amalungelo abanye.Ukongeza, ukubhengezwa kweeNkcukacha zoBunini liQela elibhengezayo akusayi kubandakanya okanye kubandakanya nakuphi na ukumelwa okanye iwaranti malunga nokuchaneka okanye ukugqibelela kolo lwazi.

 

INQAKU IV – ISILUNGISO SOKUPHUMULA

IQela ngalinye elifumanayo liyavuma ukuba iNgcaciso yoBunini yeQela elidizayo ingundoqo kushishino lweQela kwaye yaphuhliswa okanye yeQela elibhengezayo ngexabiso elibalulekileyo.IQela ngalinye elifumanayo liyavuma ukuba umonakalo awuyi kuba sisisombululo saneleyo kuko nakuphi na ukwaphulwa kwesi siVumelwano liQela elifumanayo okanye ngabaMeli balo kwaye iQela elizixelayo linokufumana isiqabu somthetho okanye esinye isiqabu sokulungisa okanye ukuthintela nakuphi na ukophulwa okanye ukoyikiswa kokwaphulwa kwesi siVumelwano. liQela elifumanayo okanye nabaphi na aBameli balo.Olo lungiso aluyi kuthathwa njengolungiso olulodwa kuko nakuphi na ukwaphulwa kwesi siVumelwano, kodwa kuya kongezwa kulo lonke olunye ulungiso olukhoyo emthethweni okanye ngokulingana kwiQela elibhengezayo.

 

INQAKU LOKU-V – AKUKHO KUCELWA

Ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yangaphambili yelinye iqela, akukho qela, okanye nabaphi na abameli babo, oya kucela okanye enze ukuba kucelwe ukuqeshwa nawuphi na umsebenzi welinye iqela kangangesithuba seminyaka emihlanu (5) ukusukela kumhla woku.Ngenjongo yeli candelo, ukucengwa akusayi kubandakanya ukucengwa kwabasebenzi apho eso sicelo sisenziwa kuphela ngeentengiso kumanqaku ajikelezayo ngokubanzi okanye ifemu yokukhangela yabasebenzi egameni leqela okanye aBameli bayo, ukuba nje iqela okanye abameli balo yalathisa okanye ikhuthaze ifem yokukhangela ukuba ifune umsebenzi ochazwe ngokukodwa okanye elinye iqela.

 

INQAKU LEVII - EZIZINTO EZIZOHLUKENEYO

(a) Esi siVumelwano siqulathe ukuqondana okupheleleyo phakathi kwamaQela kwaye sithathela indawo konke okubhaliweyo kwangaphambili kunye nokuqondwa komlomo okunxulumene nomxholo apha.Esi siVumelwano asinakuguqulwa ngaphandle kwesivumelwano esibhaliweyo esisayinwe ngamaQela omabini.

(b) Ukwakhiwa, ukutolikwa kunye nokusebenza kwesi siVumelwano, kunye nobudlelwane bomthetho baMaqela obuvela apha ngezantsi, kuya kulawulwa kwaye kuqondwe ngokuhambelana nemithetho yaseKhanada, ngaphandle kokukhetha okanye ukungqubuzana kwemigaqo yomthetho. .

(c) Kuyaqondwa kwaye kuvunyelwene ukuba akukho kusilela okanye ukulibaziseka kwalo naliphi na iQela ekusebenziseni naliphi na ilungelo, amandla okanye inyhweba elapha ngezantsi iyakusebenza njengokurhoxisa oko, kwaye akukho nanye okanye inxenye yokwenziwa kwayo iya kuthintela nayiphi na enye into okanye ukusetyenzwa okungaphezulu koko, okanye ukusetyenziswa kwalo naliphi na elinye ilungelo, igunya okanye inyhweba ethile apha ngezantsi.Akukho luyekezo kuyo nayiphi na imiqathango okanye imiqathango yesi siVumelwano iya kuthathwa ikukurhoxisa nakuphi na ukwaphulwa okulandelayo kwalo naliphi na ixesha okanye imeko.Zonke ii-waivers kufuneka zibhalwe kwaye zisayinwe liqela elifuna ukubotshwa.

(d) Ukuba nayiphi na inxalenye yesi siVumelwano iya kubanjwa inganyanzelisi, intsalela yesi siVumelwano nangona kunjalo iya kuhlala isebenza kwaye isebenza ngokupheleleyo.

(e) Ukubhengezwa koLwazi loBunini apha ngezantsi akusayi kuthatyathwa njengokubophelela elinye lamaQela (i) ukuba angene kuso nasiphi na isivumelwano okanye uthethathethwano okanye enze naluphi na olunye udizo kwelinye iQela elilapha, (ii) ukuba ayeke ukungena nasiphi na isivumelwano okanye uthethathethwano naye nawuphi na umntu wesithathu ngokumalunga nombandela omnye okanye nawuphi na umbandela omnye, okanye (iii) ayeke ukuqhubeka nomsebenzi wawo nangaluphi na uhlobo alukhethayo;kunikezelwe, nangona kunjalo, ukuba ngokunxulumene nokulandela iinzame phantsi kwemihlathana (ii) kunye (iii), iQela elifumanayo aliphuli naziphi na izibonelelo zesi siVumelwano.

(f) Ngaphandle kokuba kufunwa ngolunye uhlobo ngumthetho, akukho sibhengezo esidlangalaleni sinokwenziwa lelinye iQela malunga nesi siVumelwano okanye iingxoxo ezinxulumeneyo ngaphandle kwemvume ebhaliweyo kwangaphambili yelinye iQela.

(g) Amalungiselelo esi siVumelwano alungiselelwe amaQela alapha kunye nabalandela abavunyelweyo kunye nokwabela, kwaye akukho mntu wesithathu unokufuna ukunyanzelisa, okanye uya kuxhamla, kula malungiselelo.

NGOBUNGQINA BOKU, amaQela akhoyo aphumeze esi siVumelwano ukusukela kumhla obhalwe ngentla apha.